WYKUP WIERZYTELNOŚCI

Oferujemy wykup wierzytelności za cenę, w którą wkalkulowane jest ryzyko nie odzyskania wierzytelności (niewypłacalności dłużnika). Wykupem mogą być objęte wierzytelności, pochodzące z transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz te należące do dużych grup osób fizycznych.

Warunki, na jakich dochodzi do wykupu, zależą od struktury wierzytelności (tj. min. okresu przedawnienia wierzytelności, wysokości należności), kondycji finansowej dłużników oraz charakteru zobowiązań.

Proponujemy wykup na podstawie cesji bezwarunkowej. Wówczas ustaloną kwotę przelewamy w dniu podpisania umowy cesji lub w terminie ustalonym przez strony jednak nie dłuższym niż 14 dni

Wykup not odsetkowych

Oferujemy wykup not odsetkowych za cenę, w którą wkalkulowane jest ryzyko nie odzyskania wierzytelności (niewypłacalności dłużnika). Wykupem mogą być objęte noty odsetkowe, pochodzące z transakcji pomiędzy podmiotami gospodarczymi oraz należące do dużych grup osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wystawiając notę odsetkową, klient nie ponosi dodatkowych kosztów (podatek dochodowy płatnik odprowadza dopiero po uzyskaniu należności).

Warunki, na jakich dochodzi do wykupu, zależą przede wszystkim od struktury wierzytelności (tj. min. terminu zapłaty za wierzytelność główną, wysokości noty) oraz kondycji finansowej dłużników.