WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Oferowane przez Nas usługi windykacji zorganizowaliśmy w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne, które pozwalają na szybki i pełny przepływ informacji pomiędzy nami i naszym Klientem.

Jak działamy:

 • przejrzyste warunki współpracy z Klientem
 • ogólnopolska sieć windykatorów terenowych.
 • skuteczne metody działania
 • precyzyjną statystykę skuteczności windykacji ujętą w postaci miesięcznych raportów

Proponujemy Państwu działania windykacyjne w oparciu o dwa rozwiązania:

 • zlecenie windykacji lub/i
 • powierniczy przelew wierzytelności

Podstawowe różnice pomiędzy obiema formami to:

 • w pierwszym przypadku działania windykacyjne podejmowane są w imieniu i na rzecz naszego klienta, rozliczenie następuje na podstawie faktur VAT, wierzytelność na każdym etapie postępowania windykacyjnego pozostaje w majątku naszego klienta; do dyspozycji pozostaje ograniczony zakres działań windykacyjnych związany z udzielonym przez klienta pełnomocnictwem;
 • w drugim przypadku działania windykacyjne CASSIS podejmuje we własnym imieniu i na rzecz klienta, rozliczenie następuje na podstawie umowy oraz not obciążeniowych wystawianych po każdorazowej spłacie dokonanej przez dłużnika (brak podatku VAT i podatku od czynności prawnych), CASSIS jako wierzyciel (warunkowy) może podejmować wszystkie dopuszczalne metody zmierzające do odzyskania przekazanych wierzytelności. Podkreślamy, iż każda, nawet najmniejsza część odzyskanej kwoty przez CASSIS GRUPA FINANSOWA, jest bezpośrednio kierowana na konto wierzyciela lub na Rachunek Zastrzeżony (ESCROW)

Bardzo dobrym uzupełnieniem usług windykacji jest prowadzenie na podstawie zlecenia Klienta stałego minitoringu płatności odbiorców jego towarów lub usług. Prewindykacja to jedna z nowszych usług na rynku, ale ze względu na jej przydatność szczególnie w celu zabezpieczenie roszczeń krótko po ich powstaniu zwieksza wielokrotnie możliwość odzyskania zagrożonych środków i z tego powodu cieszy się sporym uznaniem wśród kontrahentów naszej firmy.

Co warte podkreślenia, monitoring zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych prowadzony jest przez okres od wystawieniea faktury do momentu podjęcia decyzji o jej przekazaniu do windykacji. Tym samym ochroną cywilnoprawną i karnoprawną objęty zostaje cały okres poprzedzający zapłatę. Dodatkową korzyścią jest szerokie nadzorowanie podmiotu zobowiązanego w kontekście jego sytuacji finansowej i zadłużenia wobec innych przedsiębiorstw branży. Monitoring gwarantuje Państwu najskuteczniejszą broń w zakresie ochrony środków finansowych - bieżącą i rzetelną informację.

Nie żądamy zwrotu kosztów za prowadzone działania windykacyjne. Naszym wynagrodzeniem jest skuteczność oraz zadowolenie Naszych Klientów!

Windykacja masowych pakietów wierzytelności

Usługa ta obejmuje kompleksowy zestaw działań mających na celu szybkie i maksymalnie skuteczne odzyskanie nieuregulowanych należności. Umożliwia ona rozwiązanie problemów z trudnościągalnymi wierzytelnościami ( kredyty, czynsze, zaległośći za media ) przez podpisanie jednej umowy, obejmującej swoim zakresem cały portfel wierzytelności.

Cassis Grupa Finansowa zapewnia windykację wierzytelności znajdujących się na różnych etapach postępowania i wynikających z różnych tytułów. Wszelkie czynności podejmowane są w imieniu Klienta, w zamian za uzgodnione wcześniej wynagrodzenie.

Działania windykacyjne obejmują wysyłanie pism, wniosków i faksów, wykonywanie telefonów, zawieranie ugód i zobowiązań do zapłaty, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz bezpośrednich wizyt u dłużnika. Zakres ich realizacji uzgadniany jest w drodze negocjacji i dostosowany jest do charakteru wierzytelności.

Zalety tej usługi:

 • wpływ na decyzje, dotyczące charakteru i zakresu podejmowanych działań – tzn. czy są one ograniczone wyłącznie do polubownych negocjacji, czy też wkraczają na drogę postępowania sądowego;
 • dostęp do szczegółowych informacji o postępach w procesie windykacji, prezentowanych w aplikacji raporty on-line oraz w indywidualnych raportach dedykowanych obsłudze wierzytelności;
 • wgląd do statystyk i analiz dotyczących obsługi portfela, zarówno na poziomie całej umowy, jak i poszczególnych dłużników;