MONITORING PŁATNOŚCI

Mało rozważne gospodarowanie środkami finansowymi w obecnych realiach rynkowych może prowadzić do powolnego, aczkolwiek systematycznego zadłużania firmy, a w konsekwencji do utraty przez nią płynności finansowej. Jak wynika z doniesień prasowych, każdego miesiąca kontrahenci z różnych branżach nie regulują należności z co najmniej 5 wystawionych faktur w przypadku małych firm, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw liczba ta sięga nawet 100 faktur miesięcznie. Nieuniknioną reakcją na wzmiankowane zachowania musi być powstawanie poważnych zatorów płatniczych po stronie Wierzyciela. Cassis Grupa Finansowa jako podmiot profesjonalnie zajmujący się działalnością mającą na celu odzyskiwanie należności od dłużników oraz obrotem wierzytelnościami, proponuje Państwu skorzystanie z oferowanego przez siebie produktu - monitoringu płatności. Oferowana usługa ma na celu zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych, poprzez przypominanie Państwa kontrahentom o zbliżającym się terminie płatności oraz szybką reakcję w przypadku jego niedotrzymania.

Proponujemy Państwu dwie wersje wzmiankowanego produktu, a mianowicie:

  • monitoring płatności
  • monitoring płatności z opcją "dochodzenie roszczeń"